Category: рыбалка

Category was added automatically. Read all entries about "рыбалка".

a

DCXVI Adčot №1 // Отчёт №1

Siońnia a šosta padjechaŭ na Kurapaty. Tam adbyłosia tradycyjnaje pamianańnie kamunistyčnych achviar.
Było čałaviek dziesiać udzielnikaŭ. I čałaviek vosiem milicyjantaŭ/KDB - dva ŭ štackim. A z bejdžykam tolki adzin.
Pierad schodam adzin ź dvuch "u štackim" zrabiŭ zaŭvahu Ninie Bahinskaj, kab jana nie razhortvała ściah, bo jnakš adrazu ž złamajuć vudu.
Kraciej, paraiŭšysia, jana razam zy mnoj dy jašče adnim chłapcom padyjšli da hetaj grupkie milicyjantaŭ i pačali damahacca jmia taho čałavieka - kab milicyjant zapisaŭ jaho jmia j niešta zrabiŭ, bo čałaviek pahražaje paškodzić ułasnuju majomaść.
Karaciej, była chvilin na 10 pierapałka z boku Bahinskaj, mianie, taho "ŭ štackim" dy adzinaha milicyjanta z bejdžykam, imia jakoha - Biełuš Uładzimir Eduardavič (asabisty numar Б-98461). Ja pacikaviŭsia, ci mahu ja razharnuć čyrvona-zialony ściah. Mnie jany spačtku adkazali, što kaniešnie nie j... pacikavilisia, što heta za ściah taki. Daviedaŭšysia ad mianie pra jsnavańnie j zaregistravanaha dziaržaŭnaha ściaha, doŭha dumali i ŭrešcie vydali: "a vy pasprabujcie - pahladzim"...
U rešcie rešt čałaviek "u štackim" usio ž nazvaŭ svajo proźvišča - Hryp (Hryb?) Michajił Viačasłavavič. Chacia, mahčyma j chłusiŭ...
UPD Hryb Michajił Viačasłavavič - namieśnik kiroŭcy RUUS Mienskaha rajonuСегодня к шести подъехал на Курапаты. Там было традиционное поминовение жертв коммунизма.
Было человек 10 участников. И человек восем милиции/КГБ - два в штацком. А с бейджиком только один.
перед сходом один из двух "в штацком" сделал замечание Нине Богинской, чтобы она не разворачивала флаг, т.к. иначе сразу же сломают удочку.
Короче, посоветывавшись, она вместе со мной и ещё одним пацаном подошли к этой группке милиции и начали добиваться узнать имя того человека - чтобы милиционер записал его имя и что-то сделал, потому что человек угрожает сломать частную собственность.
Короче, была минут на 10 перепалка со стороны Богинской, меня, того "в штацком" и единственного милиционера с бейджиком, имя которому Белуш Владимир Эдуардович (личный номер Б-98461). Я поинтересовался, могу ли я развернуть красно-зелёный флаг. Мне они спачатку ответили, что конечно же нет и... поинтересовались, а что это за флаг такой. Узнав у меня о существовании и зарегестрированного государственного флага, долго думали и наконец выдали: "а вы попробуйте - посмотрим"...
В конце концов человек "в штацком" всё же назвал своё имя - Грип (Гриб?) Михаил Вячеславович. Хотя, возможно, и соврал...
UPD Гриб Михаил Вячеславовчи - заместитель руководителя РУВД Менского района

Collapse )

  • Current Music
    Виктор Цой с Киной.